องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร

 

องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร

                ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย  และ  การบริการหลังการขายสินค้าคุณภาพสูง  ผลิตภัณฑ์ระบบ  ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย  เมื่อปี  พ.ศ.  2553  เป็นผู้ออกแบบ  จำหน่ายพร้อมบริการติดตั้งระบบ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  BOSCH,  TOA,  YAMAHA,  ELECTRO-VOICE (EV),  MIDAS,  ALLEN & HEATH,  KLARK  TEKNIK,  AUDIO – TECHNICA,  QSC,  RENKUS – HEINZ,  TANNOY,  TELEX,  RAZR,  DYNACORD,  PUTRON,  EXTRON,  AMX,  KRAMER,  SANYO,  OPTOMA,  CANON,  SCREENBOY,  VERTEX,  SAMSUNG,  PANASONIC  ที่มีสินค้าครบทุกระบบในการรักษาความปลอดภัย  ระบบเสียง  ระบบภาพ   ระบบแสงสว่าง  ระบบคอมพิวเตอร์  และระบบควบคุมอัตโนมัติ  โดยมีแบรนด์ดังระดับโลก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟูล  เทคโนโลยี  ได้ก่อตั้งเมื่อ  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2553  ได้ทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในวงการอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  อุปกรณ์ภาพ  เสียง  แสง  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  โดยปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่   104/431   หมู่ที่  6  ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร   มีทุนจดทะเบียบ  1  ล้านบาท   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟูล  เทคโนโลยี  ได้รับทราบถึงเทคโนโลยีดังกล่าว    และได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถนำประสบการณ์ที่เหนือคู่แข่ง  โดยอาศัยเทคนิคที่ทันสมัย  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์  ความรู้ความชำนาญ  ทำให้ก้าวทันเทคโนโลยี  ผู้ผลิตอยู่เสมอ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟูล  เทคโนโลยี   ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์  ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์อย่างครบวงจรทั้งอุปกรณ์ภาพ  เสียง  แสง  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร  โทรคมนาคม  เข้าสู่ช่องทางการตลาด  เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  ความพยายาม  การสร้างสรรค์ประสบการณ์และการพัฒนากิจการของ  ห้างหุ้นส่วน  เช่น  การตลาด  การติดตั้ง  การบริหารโครงสร้าง  การฝึกอบรมและการบริการหลังการขาย  ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กเรียบง่ายจนถึงโครงการขนาดใหญ่  ที่มีความสลับซับซ้อน  ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า  “การตลาดที่ครบวงจร”  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟูล  เทคโนโลยี  สามารถสร้างความมั่นใจในผลสำเร็จของโครงการโดยการสร้างความแข็งแกร่ง  ความชำนาญ  การขยายขีดความสามารถของทีมงานในการให้บริการ  การรักษาคำมั่นสัญญา  อีกทั้งทางห้างหุ้นส่วน  ยังหาแนวทางในการรรับรองการแก้ปัญหาทางด้านการเงินและการลงทุน  เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้และความพึ่งพอใจของลูกค้า  ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด  ทางห้างหุ้นส่วน  ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและประสบการณ์ที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งโดยอาศัยเทคนิคที่ทันสมัย  และก้าวทันเทคโนโลยีของผู้ผลิตอยู่เสมอ  และได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์  ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์อย่างครบวงจรทั้งอุปกรณ์ภาพ  เสียง  แสง  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร  โทรคมนาคม  เข้าสู่ช่องทางการตลาดด้วยช่องทางที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมไปถึงการค้าส่ง  และการขายตรงทุกรูปแบบ  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุด 

องค์ประกอบของธุรกิจและผลิตภัณฑ์

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟูล  เทคโนโลบี  ประกอบธุรกิจการผู้ออกแบบ  จำหน่ายพร้อมติตั้ง  ระบบในการรักษาความปลอดภัย  ระบบภาพ  ระบบเสียง  ระบบแสงสว่าง  ระบบคอมพิวเตอร์  และระบบควบคุมอัตโนมัติ  โดยแบ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขององค์กร  เป็น  2  กลุ่ม  ได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย

 

 

                 ระบบเสียงประกาศสาธารณะ  (Sonud  Public  Address  System)  เป็นระบบเสียงที่ใช้ในการประกาศเพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลและฟังเพลง  ในสถานที่สาธารณะทั่ว ๆ ไป  เช่น  สวนสาธารณะ  โรงพยาบาล  โรงแรม  สถานศึกษา  เป็นต้น

 

 

                 ระบบเสียงไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิตอล  (Digital  Conference  Discussion  System)  เป็นระบบเสียงที่ใช้สำหรับการประชุมสัมมนาในห้องประชุมผู้บริหารและห้องประชุมทั่วไป  โดยระบบดังกล่าวเป็นดิจิตอลทั้งระบบ

 

 

                 ระบบเตือนการบุกรุก  (Intrusion  System)  เป็นระบบที่ใช้ในการเตือนการบุกรุก  โดยจะมีการทำหน้าที่สัมพันธ์กับระบบเสียงประกาศสาธารณะและระบบควบคุมการเข้า – ออก  โดยการส่งสัญญาณไปยังระบบดังกล่าว  เพื่อประกาศว่ามีการบุกรุกและจะควบคุมการเข้าและออกอาคาร

 

 

                 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV  System)  เป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิด  โดยใช้กล้องในการจับภาพ  ในสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  ภาพภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อตรวจจับภาพและบันทึก  เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

 

 

                 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm System) เป็นระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม

 

 

                 ระบบควบคุมการเข้า – ออกอาคาร  (Access  Control  System)  เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการเข้า – ออกอาคาร  เพื่อตรวจสอบบุคคลและจำกัดการเข้าเขตพื้นที่แต่ละบริเวณของอาคาร  โดยผ่านเครื่องอ่านและการ์ดหรือการใช้ลายนิ้วมือในการเข้า – ออกอาคาร

 

 

                 ระบบเสาอากาศทีวีรวม  (MATV  Sysytem)  เป็นระบบที่ใช้ในการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ไปยังส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร  เช่น  ภายในแต่ละห้องของโรงแรม  โรงพยาบาล  เป็นต้น

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์

                 ประเภทของผลิตภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายใต้แบรนด์ดังระดับโลก  ได้มีการจัดแบ่งออกเป็น   4  ประเภท  

                

                 ระบบเสียง  (Audio  System)  ที่ใช้ในการประชุมสัมมนาภายในห้องประชุมต่าง ๆ  อาทิ  ห้องประชุมของหน่วยงานราชการ  ห้องประชุมภายในโรงแรม   และระบบเสียงที่ใช้ในสถานที่สถานบันเทิง  อาทิ  เช่น  ร้านอาหาร  ผับ  ต่าง  ๆ  เป็นต้น 

 

 

                 ระบบภาพ  (Visual  System)  เป็นระบบภาพที่ใช้ในการประชุมสัมมนาภายในห้องประชุมต่าง ๆ  อาทิ  ห้องประชุมของหน่วยงานราชการ  ห้องประชุมภายในโรงแรม   และระบบเสียงที่ใช้ในสถานที่สถานบันเทิง  อาทิ  เช่น  ร้านอาหาร  ผับ  ต่าง  ๆ  เป็นต้น

 

 

                 ระบบแสงสว่าง  (Lighting  System)   เป็นระบบแสงสว่างที่ใช้ในการประชุมสัมมนาภายในห้องประชุมต่าง ๆ  อาทิ  ห้องประชุมของหน่วยงานราชการ  ห้องประชุมภายในโรงแรม   และระบบเสียงที่ใช้ในสถานที่สถานบันเทิง  อาทิ  เช่น  ร้านอาหาร  ผับ ต่าง  ๆ เป็นต้น 

 

                 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  (Integrated  Control  System)  เป็นระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ในการประชุมสัมมนาภายในห้องประชุมต่าง ๆ  อาทิ  ห้องประชุมของหน่วยงานราชการ  และห้องประชุมภายในโรงแรม